© M.ProháczkováVýsledky

Explore Your Urban Environment [1. miesto]

Tím: Karin Wannemacher

Abstrakt:

Objavujte prírodu v rámci svojho mesta s pokladom založeným na otvorených environmentálnych údajoch

Použité údajové zdroje:

 1. Tree inventory of Vienna
 2. Basemap.at
 3. OSM
 4. Vienna WFS & WMS Services

Použité technológie: jqueryMobile, Leaflet, PostgreSQL

Ďalšie informácie:

Waste2Fuel [2. miesto]

Tím: Josip Lisjak; Saša Vranić; Hrvoje Tomić; Tomáš Kliment

Abstrakt:

App enables owners of orchards and vineyards to give the location of pruned branches in order for biomass producers to pick up the branch pile. Aolikácia umožňujúca majiteľom ovocných sadov a viníc poskytnúť lokalitu narezaných konárov pre producentov biomasy pre ich vyzdvihnutie.

Použité údajové zdroje:

 1. OpenStreetMap
 2. CORINE LC
 3. ARKOD – LPIS
 4. Open Land Use Map
 5. LUCAS
 6. New dataset – Biomass sites

Použité technológie: OpenLayers, Geoserver, PostgreSQL, HTML5, jQuery, Bootstrap

Ďalšie informácie:

Copernicus WebApp [3. miesto]

Tím: Gergely Padányi-Gulyás

Abstrakt:

Webaplikácia poskytujúca prístup k vizualizácii a základným kalkuláciam nad údajmi Copernicus

Použité údajové zdroje: SK, HU Copernicus údaje

Použité technológie: MANGOL web mapping GUI framework

Ďalšie informácie:

SlovakEye [INSPIRE Award]

Tím: Jakub Kočica, Tomáš Kliment

Abstrakt:

Cieľom aplikácie je publikovať a zdieľať údaje z misie Sentinel II a základné deriváty týchto údajov. Použité boli (georeferencované) snímky územia Slovenskej republiky. Finálny dataset je dostupný prostredníctvom WMS a WCS.

Použité údajové zdroje: Otvorené údaje SK Copernicus z misie ESA´s Sentinel 2

Použité technológie: Geoserver

Ďalšie informácie:

Viewer for complex INSPIRE geodata

Tím: Kathi Schleidt, Tomas Kliment, Christoph Fink

Abstrakt:

Cieľom projektu bola definícia metody vizualizácie komplexných INSPIRE tried prvkov.

Ďalšie informácie:

Fluidhub - Integrated Mobility in Urban Areas of the Danube Region

Tím: Roman Pickl

Abstrakt:

Integrovaná mobilita v mestských oblastiach Dunajského regiónu (https://www.fluidtime.com/de/fluidhub).

Použité údajové zdroje: Údaje od poskytovateľov služieb mobility(OpenData, OpenAPIs, komerčné APIs, informácie z webstránok), sdi4Apps (špeciálne parkovanie), Google APIs

Použité technológie: https://www.fluidtime.com/en/fluidhub

Ďalšie informácie:

Manual for SDI4Apps platform

Tím: Dmitri, Pavel, Andrea

Abstrakt:

Vývoj dokumentácie a príkladov pre SDI4Apps platformu.

Ďalšie informácie:

GeoData 4 JIRA - Visualization extension

Tím: Pavol Goliaš,Karol Bujaček,Jozef Szadvári,Tomáš Matula,László Nagy,Andrej Ďumbala

Abstrakt:

Náš projekt je založený na rozšírení (extenzii) GeoData for JIRA. Toto rozšírenie je v súčasnosti využívané v mestskom obvode Bratislavy - Noví mesto na zber požiadaviek a odporúčaní.

Použité údajové zdroje: Podnety a pripomienky obyvateľov Bratislava - Nové mesto.

Použité technológie:JIRA

Ďalšie informácie:

SDI4Apps Open Land Use Quality Viewer

Tím: Jan Zacharias, Boris Kruzliak, Jachym Cepicky, Tomas Kliment

Abstrakt:

Hlavným cieľom projektu bola vizualizácia kvality jednotlivých HILUCS kategórií využitia územia, poskytnutých údajmi SDI4Apps Open Land Use.

Použité údajové zdroje:

 1. SDI4Apps Open Land Use
 2. Eurostat LUCAS Land Use

Použité technológie: QGIS, Postgres DBMS, Geoserver WMS, WFS, WPS, Leaflet mapping JS library

Ďalšie informácie:


INFO

Na základe skúseností z prvej akcie DanubeHack 2015 veríme, že má opätovne zmysel úsilie vytvoriť priestor, kde účastníci môžu odprezentovať, čo je možné zrealizovať s otvorenými (kde je to relevantné aj geo) údajovými zdrojmi, technológiami a vzájomne zdieľať námety, skúsenosti a poznatky. V tej súvislosti DanubeHack 2.0 má za cieľ:

 • zozbierať dôkazy o možnej pridanej hodnote vytvorenej nad otvorenými (geo) údajmi, súvisiacimi aplikačno progamovacími rozhraniami (APIs) a softvérovými nástrojmi v Regióne Dunaja,
 • objaviť potenciál citizen science a participácie pri tvorbe a využití služieb a aplikácií s pridanou hodnotou,
 • otestovať požiadavky a prínosy INSPIRE, vytvorením a opätovným využitím súvisiacich údajov a služieb, vrátane aplikácií demonštrujúcich možnosti INSPIRE infraštruktúry a kde to bude možné s využitím otvorených údajov.

Ak chcete priniesť dôkazy o tom, že existuje reálny potenciál aj v tejto oblasti, ukážte čo je vo Vás a Vašom okolí! Identifikujte možnosti, navrhnite myšlienky, prezentujte Vaše údaje, využite opätovne dostupné otvorené údaje & softvérové technológie na tvorbu nových údajov, sofvéru, aplikácií, či vizualizácií. V neposlednom rade využite možnosť stretnúť nových ľudí a stráviť dva dni v Bratislave pri Dunaji.

Predbežný zoznam aplikačných oblastí:

Životné prostredie

Ovzdušie, voda, pôda, chránené územia...
https://www.flickr.com/photos/notbrucelee/6166628554

Energia

Obnoviteľné zdroje, Intenet Vecí...
https://www.flickr.com/photos/cdevers/4618127852

Otvorená transparentnosť

Otvorené údaje, komunity...
https://www.flickr.com/photos/jamesbondsv/5802750358

eGovernment

Verejný, privátny sektor, obyvatelia...

Ďalšie oblasti

Zaregistruj sa & navrhni


Pre podporu účastníkov podujatia bol sprístupnený Zoznam relevantných zdrojov .

Zoznam je dostupný prostredníctvom:

Jednoduchého vyhľadávania G-Doc Tabuľky     
Searchable list of resources Initial list of possible resources
V prípade, že by ste ho chceli rozšíriť, alebo aktualizovať, je možné tak urobiť cez: Formulár zdrojov

Form to collect resources

Alebo prostredníctvom emailu.

MENTORI

Jáchym Čepický Photo

Jáchym Čepický
#Geodata #GeoPython #OpenSource

Jáchym je vývojář mapových aplikací a původní autor projektu Python Web Processing Service. Přispívá do řady opensourcových projektů, je zakládajícím členem sdružení OSGeo.cz a členem Open Source Geospatial Foundation. Aktuálně působí jako lektor specializovaný na (Geo)Python v GISMentors a technický konzultant ve firmě Cleerio.

LinkedIn Twitter

Dirk Frigne Photo

Dirk Frigne
#opensource #community #SDI #GIS

Vo svojej profesionálnej kariére je Dirk zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Geosparc. Disponuje bohatými skúsenosťami v oblasti softvérového vývoja ako developer, architekt, projektový manažér a bol zapojený do vývoja a implementácie viacerých IT infraštruktúr využitím rozličných technológií a platforiem. Dirk je členom poradného zboru Industrial Industry Fund (university of Ghent) a členom poradného zboru pre "geospatial datainfrastructure" (GDI) advisory board of Flanders. Dirk je aj členom OSGeo od 2007, v roku 2013 sa stáva "zakladajúcim členom" členom a od Januára 2016 vice prezidentom OSGeo.

Tomáš Kliment
#Geopriestorové dáta a metadáta #Geopriestorové služby #Automatizácia procesov #Bolegweb

Tomáš sa v rámci výskumných projektov venuje problematike vyhľadávania zdrojov geopriestorových informácií a automatizácií proces ich dokumentácie pomocou metadát a publikácie na webe.
https://www.researchgate.net

Alexander Kotsev
#SOS #OpenData #GIS #OpenSource

Alex je expertom v manažmente geopriestorových údajov a interoperabilite. V súčasnosti pracuje v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie.
LinkedIn

Codrina Ilie Photo

Codrina Maria Ilie
#OpenData #GIS #OpenSource

Codrina je technickou geografkou, open source GIS užívateľkou, so záujmom o výskum i v oblasti interoperability údajov z oblasti hydrogeológie, aktívne obhajuje a podporuje iniciatívu otvorených údajov. Okrem toho sleduje problematiku dátovej legislatívy.
Twitter

Olav Peeters
#SOS #SensorWeb #OpenData #GIS #OpenSource #e-reporting

Olav Peeters zabezpečuje vývoj a prevádzku infraštruktúry priestorových údajov Belgickej medziregionálnej agentúry pre životné prostredie (IRCEL-CELINE), vrátane verejných dátových (real-time) údajových rozhraní, klientov pre analýzu a vizualizáciu dát a e-reporting o kvalite ovzdušia. Okrem toho sa tiež podieľa na rozvoji modelov kvality ovzdušia s vysokým rozlíšením (IO-IFDM) a implementáciou (nových) techník na meranie kvality ovzdušia (nízkonákladové senzory, woodburn, hodnotenie kvality / kontrola).
LinkedIn

Sven Schade
#BigData #GIS #SensorWeb

Sven sa venuje výskumu geopriestorových informácií so zameraním na integráciu údajov z viacerých zdrojov. Pôsobí v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (EC DG JRC) .
LinkedIn

Kathi Schleidt
#Sensor Web #SOS #Measurement Data #Reporting #INSPIRE

Kathi sa špecializuje na poskytovanie údajov z oblasti pozorovania a meraní v rámci INSPIRE. Koordinovala tvorbu usmernenípre poskytovanie údajov z pozorovaní a meraní v INSPIRE a vytvorila Európske údajové modely pre reporting údajov pre kvalitu ovzdušia.
LinkedIn

Brooke Tapsall
#community #Business #GIS #satellites #drones

Brooke sa venuje výskumu v oblasti diaľkového prieskumu ako podnikateľ a pilot dronov. Špecializuje sa na rozvoj komunít, údaje pre podporu legislatívy, diaľkový prieskum a GIS údaje pre podporu legislatívý a GIS údajov. V súčasnosti poskytuje podporu pre viaceré projekty Európskej komisie.

Martin Tuchyňa
#INSPIRE #Open Data #eGov

Martin je podporovateľ opätovného využitia informácií, so zameraním na aspekty infraštruktúry priestorových údajov a eGovernmentu.
LinkedIn


CENY

Toto podujatie nie je prioritne o víťazstve - je predovšetkým o nových poznatkoch a nadväzovaní kontaktov / priateľstva a sietí (takže každý je víťaz!). Porota zložená z kvalifikovaných rozhodcov vyberie tie najlepšie výsledky.

Súťažný zoznam cien:

1.Miesto: 1500€, Airport UAV pack, WebSupport Virtual server V2 na 1 rok

2.Miesto: 1000€, Airport UAV pack, WebSupport The Hosting na 1 rok max. veĺkosť 3GB

3.Miesto: 500€, Airport UAV pack, WebSupport The Hosting na 1 rok max. veĺkosť 3GB


INSPIRE Cena: Lenovo Yoga Tablet 2 10 LTE 32GB Ebony + kryt s klávesnicou

Ceny pre víťazov s podporou:

EC JRC, EEA foundation, E-Pro, HERE, ProNatur, SAŽP, WebSupport


Program

Podujatie bude prebiehať v rámci jednej hlavnej sekcie pre Hackathon, ktorá bude doplnená o sériu "Lightning talks" z rôznych oblastí. DanubeHack 2.0 tak poskytne priestor pre tvorbu nových aplikácií, služieb a údajov, vrátane inšpritatívnych príspevkov expertov z relevantných oblastí.

Deň 1 pondelok 12.12.2016 08:30 - 20:00

Zahriatie s prezentovaním cieľov podujatia, účastníkov, dostupných údajov a technológií. Predstavenie námetov pre projekty a vytvorenie projektových tímov, Lightning talks, Midhack.

Deň 2 utorok 13.12.2015 08:00 - 18:00

Nadviazanie na deň 1, Lightning talks, Vyhodnotenie a ocenenie najlepších riešení.

Predbežný program

Day/Deň Time/Čas Hackathon Author/s Language/Jazyk

Day 1 Thursday
12.12.2016

08:30  Registration   EN/SK
09:00

 Invitation and introduction of the event

 Organisational intro

Alexander Kotsev,

Martin Tuchyňa

EN
09:30  Data intro (flash presentations)   EN
10:00  Pitching/Collection of the project ideas - 2 mins/per person. Elevator pitches,no slides.   EN/SK
11:00  Coffee break and creating the teams   EN
 11:30
 Hacking & Lightning talks
   
    Price of open source with my gives and takes, while working on open source software  Jáchym Čepický
 EN
    EU Data Sources  Kathi Schleidt  EN
    Open Geo Data and IoT Revolution  Aleksander Kotsev  EN
    Open geo data endpoints of air quality data in Belgium  Olav Peeters  EN
    SDI4Apps - An Instrument for Unleashing Open Geographic Information  Dmitrii Kozhukh  EN
13:00  Lunch break
    
14:00 
 Hacking & Lightning talks
   
    Open Data @ SK Open Government Partnership  Milan Andrejkovič, Iveta Ferčíková  
    Open community made by Slovensko.digital  Lubor Illek, Jan Suchal         
    Towards Standardization of Slovak Linked Geo Data  Miroslav Líška EN
    Open INSPIRE made in Czecho&Slovakia  Jitka Faugnerova, Martin Tuchyňa EN
15:30  Coffee break    
18:00  MidHack - presenting the achievements and problems teams are facing (3-5 mins each!)   EN/SK
20:00  End of day 1
   
         

Day 2 Tuesday
13.12.2016

08:00
    

 Hacking

    
11:00  Coffee break
   

 11:30

 

 Hacking & Lightning talks    
    Power of open source, Business perception  Dirk Frigne  EN
    Potential of UAVs (Drones as a data source)  Brooke Tapsall  EN
    Citizen Science in relation to open data (gathering and use)  Sven Schade  EN
    Promoting the free sharing of geospatial knowledge  Codrina Maria Ilie
 EN
13:00  Lunch  
14:00  Hacking & Final presentation flash training for hack team leaders   EN
15:30  Coffe break    

 Hacking

   
16:30  Final presentations    EN/SK
17:30  Anouncing and awarding the winners    EN
18:00  Conclusions and acknowledgements    EN
         

FAQ


Čo znamená DanubeHack 2.0?

DanubeHack 2.0 is the second edition of the Hackathon organised in Bratislava (Slovakia) as follow up of the DanubeHack 2015. Main aim of the DanubeHack 2.0 is to create the space, where those with the interest in potential of Open (Geo) Data can meet, present their ideas, knowledge a discuss the possible ways of further cooperation or project ideas. DanubeHack 2.0 je druhým podujatím typu Hackathon, organizovaný v Bratislave, ktoré nadväzuje na podujatie DanubeHack 2015. Hlavným cieľom podujatia DanubeHack 2.0 je tvorba priestoru, kde sa záujemcovia o potenciál Otvorených (Geo) údajov môžu stretnúť, prezentovať svoje myšlienky, znalosti a diskutovať možné smery pre ďalšiu spoluprácu, alebo projektové námety.

Kedy bude podujatie prebiehať?

Danube hack bude prebiehať počas dvoch dní so štartom v pondelok ráno (12.12.2016) a vyhlásením výsledkov v utorok 13.12.2016 podvečer. Pre ďalšie detaily a pravidelné aktualizácie sledujte pravidelne tento web.

Kto by mal zvážiť účasť?

Každý nadšenec ochotný predviezť, čo sa dá dokázať s dostupnými údajmi a technológiami, ako aj ktokoľvek so záujmom o zlepšenie alebo zdieľanie súvisiacich znalostí je viac než vítaný. To isté platí aj pre tých, ktorí by radi prezentovali dostupné Otvorené údaje. Napriek tomu organizátori z kapacitných dôvodov posúdia doručené registrácie z dôvodu pokrytia vecného a geografického záberu podujatia.

Prečo & ako sa registrovať?

Hlavnou motiváciou zvážiť účasť na podujatí by mala byť ochota objavovať a demonštrovať potenciál pridanej hodnoty Otvorených (Geo) údajov ako aj zdieľať súvisiace informácie, znalosti a skúsenosti. Tvorcovia údajov môžu rovnako odprezentovať svoje Otvorené údaje a získať priamu spätnú väzbu. Geo údaje svojou povahou poskytujú priestorové vymedzenie mnohým fenoménom, ktorým dnes čelíme. Preto, napriek primárnemu zámeru na geo údaje, akékoľvek nepriestorové údaje, ktoré môžu mať priamu, alebo nepriamu väzbu na polohu priestor sú pre podujatie relevantné. Obdobné podmienky sa vzťahujú aj na súvisiace technológie, kde perspektívne softvérové platformy, riešenia ako aj prístupy a metodiky budú viac ako vítané. Predbežný zoznam zdrojov (poskytujúci identifikované údaje, katalógy a relevantné nástroje) je k dispozícii, pričom bude priebežne aktualizovaný organizátormi, podporovateľmi a s pomocou Vašich námetov. Registrácia bola možná prostredníctvom registračného formulára.


Hackathon and Lightning talks

Hackathon bude prioritne zameraný na realizáciu námetov odprezentovaných a podporených pomocov teamov vytvorených z účastníkov na začiatku. Lightning talks poskytnú malé obohatenie podujatia s krátkymi inšpiratívnymi príspevkami na relevantné témy.

Prečo a ako podporiť DanubeHack 2.0?

Úspech a kvalita podujatia je úzko spojená so získanou podporou a sponzoringom. Podujatie môže poskytnúť jedinečnú príležitosť na iniciáciu sľubných myšlienok, získanie nových znalostí, alebo objavenie nových expertov. Na základe toho bolo identifikovaných niekoľko možností podpory a sponzoringu podujatia:

 • Organizátori: Inštitúcie s priamym organizačným a finančným zapojením s možnosťou utvárania obsahu a smerovania podujatia;
 • Projekty: S priamym (Finančným), alebo nepriamym príspevkom (Podpora pre Programu, Údaje, Technológie, Prezentačná podpora, Ceny pre víťazov, Poskytnutie mentorov, alebo členov poroty);
 • Partneri: S nepriamym príspevkom (Podpora pre Programu, Údaje, Technológie, Prezentačná podpora, Ceny pre víťazov, Poskytnutie mentorov, alebo členov poroty);

Koľko ma bude stáť účasť na DanubeHack?

Účasť na podujatí je bezplatná, na základe registrácie. Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov, organizátori vyhodnotia informácie poskytnuté počas registrácie s cieľom primeraného pokrytia tematického a geografického záberu podujatia. Vybraní účastníci budú následne kontaktovaní s ďalšími usmerneniami.

Kde & ako získam ďalšie info?

Sledujte tento web prípadne Facebook Event aktualizácie pravidelne.


Kto ďalší tam ešte bude?

Skupina mentorov so skúsenosťami a znalosťami z vybraných oblastí bude k dispozícii pre poskytnutie podpory účastníkom hackathonu. Vyhodnotenie výsledkov realizovaných projektov hackathonu bude zabezpečené panelom vybraných skúsených hodnotiteľov.

Čo si budem musieť priniesť?

Pre účastníkov podujatia bude pripravená základná ponuka stravy a nápojov, vrátane možnosti pripojenia na elektrickú a internetovú siet. Účastníci hackathon by si mali priniesť svoje nástroje a nadšenie.

Je potrebné mať vlastný tím?

Vôbec nie. Počas začiatku hackathonu, budete mať možnosť prezentovať svoj nápad všetkým účastníkov, alebo sa pripojiť do tímu ktorý Vás zaujme. Tímy sa môžu kombinovať alebo rozdeliť podľa svojich záujmov a cieľov.

Ako sa dostanem na DanubeHack?

Hackaton bude prebiehat v priestoroch ImpactHub v centre Bratislavy Možnosti dopravy:

Podporovatelia

Zoznam subjektov, ktoré napomohli realizácii tohto podujatia...

Ak by ste chceli podporiť a sponzorovať toto podujatie,dajte nám prosím vedieť.

Kontakt

Pre ďalšie informácie, odporúčania a podporu, prosíme využite tento formulár, alebo nám zašlite priamo email: